Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Podmínky ochrany osobních údajů Nanie.

I. Základní ustanovení

1.           Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Naniblot, s.r.o., se sídlem Tylova 1890, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 09730435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341364 (dále jen „správce“).

2.           Správce provozuje internetový obchod Nanie prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese https://nanie.cz, kde jakožto prodávající uzavírá s kupujícím kupní smlouvu k vybranému zboží (dále jen „webové stránky“).

3.           Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Tylova 1890, 272 01 Kladno

e-mail: info@nanie.cz

4.           Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5.           Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, v otázkách osobních údajů lze přímo správce kontaktovat na nadepsané e-mailové adrese: info@nanie.cz.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.           Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu v souvislosti se zájmem o zboží či samotným nákupem zboží poskytl/a na webových stránkách správce. Jedná se zejména o:

            jméno a příjmení

            elektronická adresa

            fakturační adresa

            adresy pro doručování

            telefonní číslo

            fakturační údaje

 

2.           Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.           Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

            plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

            splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

            oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

            Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.           Účelem zpracování osobních údajů je

            vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

            plnění právních povinností vůči státu,

            zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.           Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1.           Správce uchovává osobní údaje

            po dobu trvání smlouvy (vč. doby nezbytné pro obhajobu případných právních nároků), dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností správce podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

            po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.           Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.           Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

            osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

            osoby zajišťující služby provozování e-shopu (PrestaShop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

            osoby zajišťující marketingové služby

            osoby zajišťující účetní, daňové a právní služby

            poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb

2.           Osobní údaje mohou být správcem předány do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to vždy za splnění zákonných podmínek. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb (osobní údaje jsou poskytovány v minimálním rozsahu nutném k zajištění služby).

VI. Vaše práva

1.           Za podmínek stanovených v GDPR máte

            právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

            právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

            právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

            právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

            právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

            právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.           Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@nanie.cz 

3.           Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.           Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, odpovídající danému riziku zejména náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.

2.           Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v této podobě:

             systém úrovní oprávnění pro přístup k osobním údajům, autentizace, autorizace

             šifrování dat, zabezpečené přístupy do systémů

             antivirová ochrana

             zálohování

             monitorování přístupů konkrétních osob k osobním údajům

             monitorování změn provedených konkrétními osobami v osobních údajích

3.           Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

1.           Tyto webové stránky ukládají v souladu s platnou legislativou na vaše zařízení soubory, které jsou obecně nazývané „cookies“.

2.           Cookies jsou krátké textové soubory, které si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

3.           Tyto webové stránky používají následující cookies:

             Funkční (klíčové) cookies – zajišťují základní fungování webových stránek

             Analytické – umožňují sledovat návštěvnost webových stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Tyto informace nám pomáhají ve vylepšování naší webové prezentace a přehlednosti stránek. Ponecháním těchto cookies nám pomůžete v dalším vylepšování webové prezentace a doručování personalizovaných nabídek v rámci sítí Google AdWords, Facebook a Sklik.

             Sociální a reklamní cookies - cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

4.           Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

             Google Chrome

             Apple Safari

             Internet Explorer

             Mozilla Firefox

IX. Závěrečná ustanovení

1.           Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.