Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky společnosti Naniblot, s.r.o.

Obchodní společnost: Naniblot, s.r.o.

se sídlem: Tylova 1890, 272 01 Kladno

identifikační číslo: 09730435

kontaktní e-mail: info@nanie.cz

telefon: +420 733 120 785

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 341364

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://nanie.cz.

 

   1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

                    1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Naniblot, s.r.o., se sídlem Tylova 1890, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 09730435, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341364 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://nanie.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

                    1.2.          Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

                    1.3.          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

                    1.4.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

                    1.5.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   2.          UŽIVATELSKÝ ÚČET

                    2.1.          Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

                    2.2.          Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

                    2.3.          Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

                    2.4.          Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

                    2.5.          Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

                    2.6.          Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

   3.          UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

                    3.1.          Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

                    3.2.          Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

                    3.3.          Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

                    3.4.          Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

                                   3.4.1.          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

                                   3.4.2.          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

                                   3.4.3.          informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

                    3.5.          Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

                    3.6.          Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

                    3.7.          Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

                    3.8.          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

                    3.9.          Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

                 3.10.          Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

                 3.11.          V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

                 3.12.          Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

                 3.13.          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

   4.         CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

                    4.1.          Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

                                    4.1.1.          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (pokud je na webu https://nanie.cz tato služba aktivní);

                                   4.1.2.          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401908975/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 

                                   4.1.3.          bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti ComGate Payments, a.s.;

                    4.2.          Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

                    4.3.          Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

                    4.4.          V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

                    4.5.          V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

                    4.6.          Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

                    4.7.          Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

                    4.8.          Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

   5.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

                    5.1.          Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

                                   5.1.1.          o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

                                   5.1.2.          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 

                                   5.1.3.          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

                                   5.1.4.          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

                    5.2.          Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

                    5.3.          Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat i na elektronickou adresu info@nanie.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.

                    5.4.          V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

                    5.5.          V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

                     5.6.          Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

                    5.7.          V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající taktéž oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

                     5.8.          V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů od splatnosti kupní ceny, odstupuje prodávající uplynutím nadepsané lhůty od kupní smlouvy a kupní smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání prodávajícího lze dovodit, že kupní smlouva i nadále trvá.

 

                    5.9.          Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

                  5.10.          Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické adresy uvedené v Objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

   6.          PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

                    6.1.          Způsob doručení zboží vybírá kupující ze způsobů nabízených prodávajícím v rámci Objednávky, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.

 

                    6.2.          Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v Objednávce kupujícího a v potvrzení Objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

                    6.3.          V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

                    6.4.          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s odstoupením a škodu vzniklou prodávajícímu je kupující povinen uhradit do pěti (5) dnů od doručení výzvy prodávajícího, přičemž prodávající je oprávněn tyto pohledávky jednostranně započíst na vrácení kupní ceny.

 

                    6.5.          Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

                    6.6.          Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet dnů doručení a prodloužit tak tím dobu doručení. Například ve dnech s akcí nebo slevou, nebo u dnů s velkým náporem objednávek.

 

                    6.7.          Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 

                    6.8.          Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

   7.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

                    7.1.          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

                    7.2.          Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 

                                   7.2.1.          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

 

                                   7.2.2.          je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

 

                                   7.2.3.          je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

                                   7.2.4.          množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat a

 

                                   7.2.5.          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

                    7.3.          Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

                    7.4.          Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

 

                     7.5.          Zjistí-li Kupující vadu zboží, je oprávněn kontaktovat informační zákaznické centrum prodávajícího na elektronické adrese info@nanie.cz, kde se domluví na nejvhodnějším způsobu odeslání zboží a reklamačním postupu. Reklamaci lze uplatnit odesláním zboží do sídla prodávajícího na adrese Naniblot, s.r.o., Tylova 1890,  272 01 Kladno 1. Zásilka musí být viditelně označena jako „Reklamace“ a Kupující je povinen prodávajícímu doložit potvrzení o koupi nebo kopii záručního listu a popsat, jak se vada projevuje.

 

                    7.6.          Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

                     7.7.          Zákonná záruka a úprava dle těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího se nevztahuje na dary. Dar se pozná tak, že na prodejním dokladu má darovaná položka nulovou hodnotu, případně je darovaná položka na dokladu označená 100% slevou a výsledná hodnota je opět nula.

 

                    7.8.          Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Případná odchylná ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu.

 

   8.          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

                    8.1.          Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

                    8.2.          Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nanie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

                    8.3.          Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

                    8.4.          Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

   9.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                    9.1.          Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími předpisy.

 

                    9.2.          Prodávající pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a poskytování a vedení uživatelského účtu, po dobu jejich platnosti a po zákonnou dobu po jejich ukončení, zpracovává tyto osobní údaje kupujících: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresy pro doručování, elektronická adresa, telefonní číslo, fakturační údaje (dále jen „osobní údaje“).

 

                    9.3.          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

                    9.4.          Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

                    9.5.          Prodávající je oprávněn informovat kupujícího o zboží a zasílat kupujícímu obchodní nabídky prodávajícího, a to zejména prostřednictvím elektronické adresy kupujícího či telefonního čísla kupujícího. Prodávající je dále oprávněn v případě, že kupující udělil prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, oslovovat kupující s obchodními nabídkami obchodních partnerů prodávajícího, a to zejména prostřednictvím elektronické adresy kupujícího či telefonního čísla kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Dále je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího v záležitostech souvisejících s uzavřenou kupní smlouvou.

 

                    9.6.          Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

 

                    9.7.          Kupující má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. že kupující je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Kupující je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

                    9.8.          Bližší informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt na: https://nanie.cz/content/7-ochrana-osobnich-udaju

 

10.          DORUČOVÁNÍ

                 10.1.          Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

                 10.2.          Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

                 10.3.          Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V případě doručování elektronickou poštou se zpráva považuje za doručenou opuštěním e-mailového serveru.

 

11.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                  11.1.          Není-li v těchto obchodních podmínkách sjednáno jinak, platí pro smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek příslušná ustanovení Občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících.

 

                 11.2.          Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

 

                 11.3.          Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.

 

                 11.4.          Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

                 11.5.          Kupující bere na vědomí, že případná nabídka dárků ke kupní smlouvě je omezena skladovými zásobami a aktuální nabídkou Internetové stránky e-shopu.

 

                 11.6.          Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná.

 

                 11.7.          Není-li v těchto podmínkách sjednáno jinak, platí pro smluvní vztahy dle těchto podmínek příslušná ustanovení Občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících.

 

                 11.8.          Smluvní vztahy založené těmito podmínkami a práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

 

                 11.9.          Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání těchto podmínek stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu těchto podmínek. Takto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením právních předpisů České republiky, které je mu svým obsahem a účelem nejbližší.

 

               11.10.          Kupující prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním těchto podmínek a všemi informacemi v nich uvedenými v dostatečném předstihu před udělením souhlasu s podmínkami, že si podmínky podrobně pročetl, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Kupující dále prohlašuje, že mu byl poskytnut formulář pro odstoupení dle čl. 5.3. těchto podmínek, a to prostřednictvím internetových stránek prodávajícího a že prodávající poskytl kupujícímu prostřednictvím svých internetových stránek náležité vysvětlení ke všem skutečnostem ohledně těchto podmínek. Kupující nežádá další vysvětlení od prodávajícího či od třetí osoby.

 

             11.11.          Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

             11.12.          Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování a odesílání Zboží v rámci reklamace Naniblot, s.r.o., Tylova 1890, 272 01 Kladno 1, adresa elektronické pošty info@nanie.cz.

             11.13.          Podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2021

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (v případě uzavření Kupní smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání anebo distančním způsobem)

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání anebo distančním způsobem v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět na adresu společnosti.