Reklamační řád společnosti Naniblot, s.r.o.

vydaný v souladu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku společností Naniblot, s.r.o., se sídlem Tylova 1890, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 09730435, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341364

 

 

1.        Úvodní ujednání

 

         1.1.    Tento reklamační řád (dále též jen „reklamační řád“) společnosti Naniblot, s.r.o., se sídlem Tylova 1890, 272 01 Kladno, identifikační číslo: 09730435, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341364 (dále jen „Naniblot“ nebo „prodávající“) upravuje v souladu s příslušnými právními předpisy vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků při prodeji zboží mezi Naniblot jako prodávajícím a fyzickými nebo právnickými osobami, jako kupujícími.

 

 

2.        Práva a povinnosti smluvních stran

 

          2.1.    Prodávající se kupní smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jenž je předmětem prodeje, a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se za zboží zavazuje uhradit sjednanou kupní cenu.

 

          2.2.    Kupující je povinen zboží po převzetí prohlédnout a případné vady bez zbytečného odkladu písemně vytknout Naniblot. Bude-li kupujícímu doručována poškozená, otevřená či neúplná zásilka, uvede kupující tuto skutečnost na předávacím protokolu při odmítnutí převzetí zásilky.

 

          2.3.    Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Naniblot, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Písemné odstoupení musí být kupujícím odesláno na poštovní adresu Naniblot do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

          2.4.    V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy podle čl. 2.3 reklamačního řádu, má povinnost vrátit zboží na vlastní náklady Naniblot do 14 dnů od učiněného odstoupení. Zboží je nutno vrátit nepoškozené, kompletní, pokud možno v původním obalu.

 

          2.5.    Naniblot vrátí kupujícímu cenu Zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Naniblot není povinna vrátit cenu zboží dřív, než kupující jednoznačně prokáže odeslání zboží. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nesprávného nebo nevhodného nakládání se zbožím.

 

 

3.        Odpovědnost Naniblot

 

          3.1.    Naniblot odpovídá kupujícímu za to, že zakoupené zboží je při převzetí kupujícím bez vad a v souladu s kupní smlouvou, v ujednané jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Naniblot v jakosti a provedení vhodných pro účel vyplývající z kupní smlouvy.

 

          3.2.    Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

          3.3.    Kupující je oprávněn učinit reklamaci, tzn. uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Reklamaci by měl kupující podat bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen po zjištění vady přestat zboží užívat, aby zamezil vzniku dalších škod. Naniblot neodpovídá za škody vzniklé v důsledku takového užití vadného zboží.

 

          3.4.    Naniblot neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, v případě poškození vlivem vyšší moci.

 

          3.5.    Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, Naniblot neodpovídá za vady, pro které byla cena snížena.

 

 

4.        Nároky Kupujícího

 

          4.1.    V případě, že má zboží při převzetí vady, lze postupovat následovně. Je-li možné vadu snadno a rychle odstranit, je právem kupujícího žádat opravu, nebo výměnu vadné části zboží. Kupující má i právo na dodání zcela nového zboží, pokud to ovšem není k povaze vady nepřiměřené. Odstoupení od smlouvy přichází v úvahu teprve, není-li možné reklamaci vyřídit jedním z výše uvedených způsobů. Dále má kupující právo na řešení reklamace formou slevy z kupní ceny. Volba práva je na straně kupujícího.

 

          4.2.    Zjistí-li kupující vadu zboží, je oprávněn kontaktovat Naniblot elektronickou poštou na info@nanie.cz, kde se domluví na nejvhodnějším způsobu odeslání zboží a reklamačním postupu. Reklamaci lze uplatnit také odesláním vadného zboží na adresu Naniblot, s.r.o. Tylova 1890, 272 01 Kladno. Zásilka musí být viditelně označena jako „Reklamace“ a kupující je povinen Naniblot doložit potvrzení o koupi a popsat, jak se vada projevuje.

 

          4.3.    Naniblot je při přijetí vadného zboží povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

          4.4.    Kupující je oprávněn se v případě vzniklého sporu z kupní smlouvy a v souvislosti s ní obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Ve sporech vyplývajících z prodeje zboží je takovým subjektem mimosoudního řešení sporu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spory mezi kupujícím a Naniblot vzniklé při prodeji zboží rozhodují soudy obecné soustavy soudů České republiky.

 

          4.5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 

5.        Lhůta pro vyřízení reklamace

 

          5.1.    Naniblot vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší. Nebude-li reklamace vyřízena včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu, anebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 

6.        Přechodná a závěrečná ustanovení

 

          6.1.    Právní vztahy založené kupní smlouvou, které však smlouva ani další smluvní dokumenty výslovně neupravují, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

          6.2.    Podle tohoto reklamačního řádu se vyřizují všechny reklamace podané v době jeho účinnosti.

 

          6.3.    Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2021.

 


Vzorový formulář pro reklamaci zboží naleznete zde. Tento formulář vyplňte a odešlete ho emailem na adresu info@nanie.cz nebo ho odešlete spolu s reklamovaným zbožím na adresu Naniblot,s.r.o., Tylova 1890, 272 01 Kladno 1.